2. Обява за работа


13.01.2019


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Образование : Магистър инженер
Специалност : Комплексна механизация и поточни линии в минната промишленост, проектиране и
конструиране на машини; Минно – геоложки университет
Придобита квалификация : Магистърска степен (MBA Executive Management), Стопанско управление,
Изпълнителен Мениджмънт
Специалност: Мениджмънт, маркетинг и финанси
Професионален опит:
Дългогодишен опит в сферата на пречистването на отпадъчни води. Познаване процесите в ПСОВ и
различните машини и съоръжения необходими за процеса. Опит в системната интеграция на машините
в пречиствателни станции с различен капацитет. Детайлно познаване процеса на подбор на подходящо
оборудване за различните типове ПСОВ, както и пускането в експлоатация на машините поотделно и на
станцията като цяло. Задълбочено познаване взаимовръзката между отделните компоненти на
пречиствателната станция и влиянието на променливите величини в процеса на пречистване.
Функции (отговорности и задължения),
Ще отговаря за материалната и машинна обезпеченост на проекта, участва в проектирането на
прототипа, логистика по доставката, разполагане и привеждане в действие на процесната техника, както
и в подбора на материалите за изработка на прототипа. Изготвя технически спецификации за външно
възлагане на прототип. Заедно с инженер химика и електро инженера създава прототипа , отговаря и
подържа техническата изправност на прототипа през периода на изпълнение на проекта.
Период (в месеци) - 14

Часова заетост: 8 часов работен ден


Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV на e-mail: project@aquariusbg.com


 Copyright 2020, Аквариус