22 март - Световен ден на водата


22.03.2011


22 март  - Световен ден на водата

 

На конференция за околната среда и развитието проводена през 1992г. в Рио де Жанейро (Бразилия) е предложено 22 март като Световен ден на водата. През 1993г. Генералната асамблея на ООН приема резолюция и оттогава се чества всяка година на 22 март. Целта е да се запознаят повече хора с проблемите на повече от 1 млрд души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. През 2005г. под ръководството на Отдела по икономическите и социални въпроси (UN DESA) към ООН е отбелязано началото на "Десетилетие 2005-2015 Вода за живот".

Водата на Земята съществува под различна форма - морета и океани, реки и езера, ледници, дъжд, сняг. Учените са изчислили, че 97% от всичките запаси на планетата Земя се дължат на солените води на моретата и океаните, а само 2% се съхраняват в ледените шапки на Антарктида, Гренландия, Арктика и високите планини в Америка, Азия и Европа. Човечеството е в състояние да използва не повече от 1% от целия този огромен ресурс.

                       

Водата е от особенно важно значение за живота на Земята.

В световен мащаб запасите от вода са около 1386 млн. куб. км. На много места по света обаче са достигнати критични нива на недостиг на прясна вода. Около 1/3 от населението на планетата изпитва постоянна нужда от вода. В България ситуацията с недостига на вода също става все по-осезаема особено след зачестилите засушавания и наводнения. Страната ни е една от европейските държави с най-малък воден ресурс, а средното потребление на човек за едно денонощие е около 100 л. Според Министерството на регионалното развитие и благоустройство страната ни губи средно 60% от питейната си вода, тъй като водопроводните мрежи са изключително амортизирани. В момента около 200 000 българи в 300 селища в страната са на воден режим.

Основните причини на недостига на сладка вода са:

 •  непрекъснатото нарастване на потребностите от вода вследствие на бързото увеличаване на населението в глобален мащаб
 • интензивното развитие на отрасли, потребяващи големи количества вода
 • загубата на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките;
 • прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни води.

Само през ХХ век населението на планетата се е увеличило четири пъти. Обемът на използването на прясна вода обаче е нараснал повече от девет пъти! Сега 2,8 млрд. души живеят в райони с недостиг на вода.

Според експертите този показател ще нарасне към 2030 г. до 3,9 милиарда души - повече от половината от населението на Земята. Към това време недостигът на вода може да намали световната реколта с 30 процента

                                                 Замърсяване на водните ресурси

                                     

   Най-интензивното замърсяване на Световният океан е свързано с:

 •  добива на нефт, природен газ и на други полезни изкопаеми от морското дъно;
 • изхвърлянето на отпадъци от параходите;
 • загробването на химични бойни отровни вещества от войните и от съвременното военно производство;
 • вливане в Световния океан на отточни води съдържащи химически и биогенни вещества от континентите;
 • замърсяване при пренос на нефтопродукти и аварии в танкерите, нефто и газопроводите разположени на дъното на моретата и океаните и др.

 Основни източници на замърсяването

 • отпадните води от стопанските обекти и фирми ;
 • отпадните води на големите населени места;
 • отпадъците и отпадните води при добиването и обработването на рудни и нерудни изкопаеми;
 • водите от нефтопреработвателните предприятия;
 • отпадъците от дървесина при сеченето, обработката и свличането по вода на  дървен материал;
 • отпадъците от водния и сухоземния транспорт
 • отпадъци от животновъдните комплекси и преработвателните предприятия от  хранително-вкусовата промишленост.

 Според степента на замърсяване, водите се делят на: 

 žI категория- Води, които се използват за питейни нужди.

žII категория- Води, които се използват за водопой, водни спортове, за риболов и др.

žIII категория- води, които се използват за напояване и промишлени нужди.

žIV категория- Води, към които не се предявяват определени изисквания,  използването им става с разрешение във всеки определен случай.

                                                  Методи за пречистване на водите

  

         

 

1.  Механични методи – отделят се твърдите неразтворими вещества и предмети

2. Химични методи - прилагат се, когато се налага да се отстранят разтворени вещества от отпадните води

3. Физикохимични методи - използват се при пречистване на отпадните води със суспензии, емулсии или при разтворени органични и неорганични вещества

4. Биологични методи – използват се за пречистване на замърсени с органични примеси води

  Етапи на пречистване

 • Предварителното пречистване -  включва отделянето на камъчета, пясък и мазнини чрез механични процеси.
 • Първично пречистване - отделянето на твърди частици чрез прекарване на отпадъчните води през утайници.
 • Вторично (биологично) пречистване - отпадъчните води се прекарват през басейни, където бактерии изяждат замърсяванията и ги превръщат в утайка.
 • Третичното, по-качествено пречистване включва отделяне на хранителните вещества или дезинфекция чрез хлориране, ултравиолетови лъчи или озониране.

 Основните пътища за рационално потребление на водните ресурси:

 •  Усъвършенстване на технологиите за производство и потребление чрез прилагане на безводни или маловодни технологии;
 • Прилагане на системи за оборотното и последователно водопотребление;
 • Въвеждане на повторно многократно използване на водните ресурси;
 • Повишаване ефективността на пречиствателните станции и съоръжения;
 • Усъвършенстване на системите за напояване (прилагане на гравитационно подпочвено и капково напояване)
 • Въвеждане на строг контрол на водоползването, на количеството и качеството на отпадните води от различните производства, бита и от други дейности

 Интересни факти, свързани с водата:

 • 80% от болестите холера, малария, детски паралич, коремен тиф, глисти, ревматизъм в развитите страни са причинени от замърсена вода;
 • До 2010 запасите на питейна вода могат да създадат конфликти и войни;
 • 3 милиона човека умират всяка година от замърсена вода;
 • Всеки 8 секунди дете умира от болест причинена от вода;
 • 40% от населението по света се борят за достъп до вода;

žПоловината от леглата в болниците по целия свят са заети от пациенти с болести причинени от вода.Copyright 2023, Аквариус