Промени в разрешителния режим


09.08.2010


МОСВ информира за децентрализация на разрешителния режим  в новоприетия закон за допълнение и изменение на закона за водите

Промяната предвижда министърът на околната среда и водите да издава разрешителни само за комплексните и значими язовири. Във всички останали случаи на водовземане и ползване на водни обекти, разрешителни се издават от директорите на четирите басейнови дирекции, с изключение на:
- случаите на водовземане и ползване на водите на общинските язовири (язовири, микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините след края на януари 2011 г.) - разрешителните се издават от съответния кмет на община;
- случаите на ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав – от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.
Промените влизат в сила три дни след обнародване в Държавен вестник. Направената децентрализация в разрешителния режим по Закона за водите намалява бюрокрацията и е част от политиката на правителството, в т.ч. и на МОСВ, за облекчаване на процедури и разрешителни режими в подкрепа на бизнес инициативите на местно и национално ниво.
Информацията е публикувана на страницата на министерството на www.moew.government.bg, в рубрика „Актуално”. В нея са посочени и адресите на компетентните органи, на които могат да бъдат подавани заявления и документи за издаване на разрешителни.Copyright 2023, Аквариус