Въпросник общини

Лични данни:
Лице за контакт: Населено място:
Телефон: GSM:
E-mail: Fax:

 
Население – брои жители:
Постоянно пребиваващи: Временно пребиваващи: Сезонно приходящи:
бр. бр. бр.

 
Животни и птици - брои:
Едър рогат добитък: Овце и кози: Свине:
бр. бр. бр.
Птици: Други:
бр. бр.

 
Площадка за пречиствателна станция за отпадъчни води:
Има ли отделна площадка: Площ: Скица:
м2

 
Водоприемник на пречистените води
Наименование на водоприемника: Категория:
Емисионни ограничения от Разрешително за заустване, по съответните показатели:

 
Промишленост
Има ли предприятия изпускащи производствено замърсени отпадъчни води?
Наименования на предприятията: Вид на производството:
Данни за количество и състав на отпадъчните води от всяко предприятия

 

Copyright 2017, Аквариус