Отпадни води от промишлени предприятия и ферми

Лични данни: *
Лице за контакт: Телефон:
GSM: E-mail:
Fax:

 
Вид на производството:

 
Животни и птици - брои:

 
Отпадъчни води и количества:
Средно денонощно количество отпадни води: Максимално часово количество отпадни води:
m3/ден m3/час

 
Параметър: Състав на отпадъчните води :
PH mg/l
БПК 5 mg/l
ХПК mg/l
НВ mg/l
N tot mg/l
P tot mg/l
t ° mg/l
Други mg/l

 
Място за заустване
– дере, сухо дере, река, язовир, езеро, море и др.

 
Категория на водоприемника:

 
Други данни:

 

 

Забележка: Ако има, моля да ни бъде изпратено!


Copyright 2017, Аквариус