Система за качество ISO 2001


09.09.2011


Внедрената система за качество ISO 9001:2008  за следния предмет на дейност :

" Проектиране на ВиК мрежи, съоръжения и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и съпътстваща инфраструктура, доставка и търговия с оборудване"

Това допринася за повишаване на конкурентноспособността на фирмата, подобряване на вътрешната организация, както и повишаване на доверието на настоящи и потенциални клиенти и партньори.Copyright 2023, Аквариус