„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020


27.12.2018


 

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

 

               На 20.12.2018 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0139-C01 „Създаване на методология за изчисляване на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции“.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

    Целта на „Аквариус Ен Ди” ООД е чрез настоящия проект да бъде създадена радикална иновация, а именно: „Създаване на методология за изчисляване на Биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса, на базата на която ще бъде разработена компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип ПСОВ“.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности са:

1.     Създадена методология за изчисляване на биологични ПСОВ, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции;

2.     Изработен, доставен и инсталиран прототип на ПСОВ и технология за следене на качеството на водите на вход и изход.

 

Обща стойност на проекта 356 173,32 лв., от които:

-       233 043,21 лв. европейско и

-       41 125,28 лв. национално съфинансиране.

 

Начална дата 20.12.2018 г.

Крайна дата 20.04.2020 г.


                             

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.005-0139-C01 „Създаване на методология за изчисляване на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции“.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Аквариус Ен Ди“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. Copyright 2024, Аквариус