Водният сектор - най-доброто все още предстои


19.10.2010


 ВиК секторът в България изглежда съвсем нереформиран за последните 15 години.
Доходите на населението не позволяват повишаване на тарифите, откъдето да се получат средства за инвестиции, и затова те идват чрез преразпределението на бюджета през капиталовите разходи на министерството на регионалното развитие, което отговаря за управление на ВиК техническата инфраструктура.

Ефективността на работа и ограничаването на загубите на вода не бяха от първостепенно значение преди 1990 г., тази практика продължи през годините и досега те са си над 60%.
Европейският съюз продължава да критикува страната за рисковете за околната среда, свързани с качеството на водата и заустването на непречистени отпадъчни води.
Високите експлоатационни разходи и големите количества подадена, но незаплатена вода продължават да гарантират финансови затруднения на водните оператори.

Освен всичко друго течовете в тръбите могат да причинят проникване на замърсени подпочвени или канализационни води, което се случва при падане на налягането или обезводняване на тръбите. Факт е, че близо 500 000 български граждани нямат 24-часов достъп до вода.

Това са някои от заключенията, които експертите редовно коментират по повод на сектора на водоснабдяване и канализация в България.

Според Министерството на регионалното развитие и благоустройството водата е универсално благо и задължение на държавата е да го осигури на всеки - чиста, прясна и в достатъчно количество. За да стане това обаче, е необходим анализ на сега действащия модел и неговата промяна, което в момента се и прави.

 Става дума за гарантирано осигуряване на пречистена вода от държавата до границите на населените места на единна цена, откъдето започва работата на операторите
А желаещи частни партньори вече има. Десет години след първата водна концесия в столицата дружеството концесионер беше придобито от световния лидер Veolia Water, които от няколко години очакват пилотния проект за публично-частно партньорство с водоснабдително дружество в друг район на страната.

Въпреки че разходите за предоставяне на ВиК услуги с добро качество са високи, като член на Европейския съюз България е поела задължение да изпълни изискванията на директивите в областта на околната среда.
Според някои от досегашните анализи и изчисления за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в населените места са необходими 2.832 млрд. евро за нови водоизточници и водоснабдителна инфраструктура, включително язовири, пречиствателни станции за питейни води, водоснабдителни мрежи - 1.137 млрд. евро, за събиране и третиране на отпадъчни води - 2.962 млрд. евро.

От обновление се нуждаят 42 пречиствателни станции за питейни води и около 3500 помпени станции в страната.
Канализационната мрежа обслужва само 3.8 млн. души, или малко по-малко от 50% от населението. При обща дължина около 9000 км голяма част от тръбите вече се нуждаят от обновяване.

Един от начините за търсене на финансов ресурс е по оперативна програма "Околна среда", чийто приоритет 1 предвижда над 1.2 млрд. евро за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, включително ПСОВ, за реконструкция и разширяване на канализационни системи.
По програма "Регионално развитие" като част от интегрираните планове за развитие могат да бъдат включени проекти за изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в населените места.
Програмата за развитие на селските райони също дава възможност за изграждане на обекти на канализацията и пречистването за малки и средни населени места.

Източник:
http://sg.stroitelstvo.info/
 Copyright 2024, Аквариус