Маслозадържатели с коалесцентни филтри

Маслозадържатели с коалесцентни филтри     

Описание

Сепараторите с коaлесцентни филтри за въглеводороди и неемулсирани минерални масла се поставят по пътя на водата при отпадъчни води от механични работилници, металообработка, автомивки, паркинги  и бензиностанции.

Маслозадържателя е оформен като цилиндричен съд от стъклопласт с капак клас A15 (за пешеходци) или клас B125 (трафик на леки автомобили),през който може да бъде инспектиран. Резервоара е направен от пластове стъклопласт, а най-горния пласт е  подсилен с текстилна вложка, долните и горни ръбове също са подсилени . Сепаратора, който се оразмерява в литри за секунда воден поток, се състои от три различни зони за третиране: Сепариране / флотация, коалесцентно филтриране и събиране на мслопродуктите.

Процес на третиране

Процеса на пречистване започва с отделяне, по гравитачен път и последващо филтриране през коалесцентния филтър, на въглеводородите и неемулгираните минерални мазнини, налични във водния поток. Мазнините се пренасят на повърхността към отделението за събирането им, от където се отстраняват регулярнои се изхвърлят в съответствие с действащоте законодателство и наредби.  Правилната експлоатация включва първоначално отделяне на едрите твърди неразтворени вещества от отпадъчната вода (които могат да се отстранят от решетка) както и на по-фините частици чрез пясъкозадържатели.Наличието на разтворени замърсителни натоварвания (БПК5, ХПК, амонити, Повърхностно активни вещества) са допустими само в минимални количества, които не правокират внезапна ферментация или емулгирането на въглеводородите.Съоръжението е оформено като цилиндричен резервоар, разделен на 3 отделения, по едно за всеки процес.

Гарантирани параметри на изход

Съдържанието на въглеводороди в пречистените отпадъчни води отговаря на нормите в ЕС и не надвишава 5 mg/liter). Тези параметри са гарантирани при положение, че системата се поддържа, експлоатира се без прекъсване и параметрите на водата  на вход са според проектните.

Проектни параметри

Системата се оразмерява на очаквания максимално секунден дебит, без значение от замърсеността с мазнини или въглеводороди, което в последствие (по време на експлоатация) определя честотата на почистване на системата.   

Тестовете бяха проведени с масло с плътност 0.85 kg/liter, което е и плътността на стандартно моторно масло. За по-високи стойности, масла с по висока плътност, дебита се прилага коефициент "C" който се изчислява по следната формула:

C = 1 + 20 x (D - 0,85)

Където D е предполагаемата плътност на маслото в kg/liter; тези стойности обаче не трябва да надвишават 0.95 kg/liter. Избора на модел трябва да бъде за такъв, чийто номинален поток е равен или по-голям от:

QN = C x QP

 

 

Капацитет

D

Вътрешен диметър

H

Обща височина

Височина на входа

Височина на изхода

Диаметър на тръбата на вход

Диаметър на тръбата на изход

Брой на коалесцентните филтри

Диаметър на резервоара за събиране на мазнини

liters/sec

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Бр.

mm

1,5

1200

1430

1180

1010

100

125

1 + 1

315

2

1400

1400

1150

980

100

125

1 + 1

400

3

1400

1740

1490

1320

100

125

1 + 1

400

5

1600

1650

1400

1230

100

125

1 + 1

400

6

1800

1650

1400

1230

125

140

1 + 1

400

10

2000

2000

1750

1580

125

140

2+2

400

15

2500

2100

1850

1680

125

140

3+3

500

 


 Copyright 2023, Аквариус